Huvudman - Åredalens folkhögskola

Huvudman

Åredalens Folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola. Föreningen är ansluten till EFS (Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen), en rörelse inom Svenska Kyrkan. EFS är huvudman för ytterligare 7 folkhögskolor.

Åredalens Folkhögskolas måldokument, framarbetat på skolan och antaget av skolans styrelse anger att målen för verksamheten är:

 • Att i skolverksamheten stimulera människor till bearbetning av livsfrågor.
 • Att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning.
 • Att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande verksamhet och ansvarstagande.
 • Att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och internationella samhället.
 • Att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper.
 • Att all undervisning skall vara allsidig och genomföras med tolerans och respekt för oliktänkande

Styrelsen

Följande personer sitter i styrelsen:

Jan-Olof Hemmingsson – ordförande, mail: janolof.hemmingsson@gmail.com, mobil: 070-2058907

Lova Wiklund – vice ordförande

Per Nilsson

David Eklöv

Ingrid Sandström

Lena Carle

Gunilla Weinéus

Kristofer Olsson

Gudrun Olsson

Leif Nilsson

Årsmöte 2019

Söndag 14/4 inbjuder vi till årshögtid på Föreningen Åredalens folkhögskola. Här finns dokument inför årsmötet:

Årsmöte 2019 kallelse

till föreningen Åredalens folkhögskolas åttionde årshögtid

söndagen den 14 april 2019. Plats: Åredalens folkhögskola.

Program för dagen

11.00 Gudstjänst tillsammans med Undersåkers församling och EFS i

Nyland.

Vi får under kyrkkaffet en del tillbakablickar på de 80 år som gått sedan skolan

startade och vi delar samtidigt ut ett stipendium ur Elly och Ante Karlsson-

Stigs minnesfond.

C:a 13.00 Årsmötet inleds.

Se bif. Föredragningslista.

Anmälan till årsmötet sker till folkhögskolan före den 10 april på

tel.0647-66 55 00 eller till receptionen@aredalensfhsk.se.

Årsredovisning/årsmöteshandlingar kan beställas samtidigt som ni anmäler er

till receptionen. Fr.o.m. 31 mars kommer handlingarna även att finnas

tillgängliga på skolans hemsida, se www.aredalensfhsk.se och klicka på ”Om

skolan”.

Ur föreningens stadgar:

§ 6 Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till föreningens årsmöte

sker genom ordförandens försorg senast två månader innan årsmötet. Varje medlem som erlagt

årsavgift har en röst. Förening/församling och organisation utser ombud till årsmötet. Enskild

medlems rösträtt är personlig.

Årsmötet 2018 beslutade att för år 2019 ta ut en årsavgift på 100 kr/medlem.

Årsavgiften betalas in på Bg 376-6953 senast den 10 april för att ni som

medlem eller ombud skall ha rösträtt vid årsmötet.

Välkomna hälsar

Jan-Olof Hemmingsson

Ordförande för föreningen Åredalens Folkhögskola

Årsmötesdagordning_föredragningslista-2019

Tider vid föreningens årshögtid söndagen den 14 april 2019

 

Vi börjar med att fira gudstjänst kl 11.00 i Åredalens folkhögskolas aula tillsammans med Undersåkers församling och med EFS i Nyland.

Vi får under kyrkkaffet en del tillbakablickar på de 80 år som gått sedan skolan startade och vi delar samtidigt ut ett stipendium ur Elly och Ante Karlsson- Stigs minnesfond.

Förslag till föredragningslista

Plats: Åredalens folkhögskolas aula, c:a kl 13.00.

 • Årsmötets öppnande.
 • Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare.
 • Val av två justeringspersoner/rösträknare.
 • Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst, dvs två månader före årsmötet?
 • Godkännande av föredragningslistan.
 • Registrering av närvarande medlemmar och röstberättigade ombud.
 • Styrelsens förvaltningssberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhets-

året. (Kan beställas i samband med att ni anmäler er till årsmötet.)

 • Föredragning av revisorernas rapport.

Fastställa resultaträkning.

Fastställa balansräkning.

Årets resultat överförs till ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9)       Rapport om styrelsens fastställda budget för verksamhetsåret 2019.

10)       Val av ledamöter till styrelsen och ersättare enl. reviderade stadgar 2018 04 15.

11)       Val av två revisorer och två ersättare för granskning av styrelsens förvaltning under

verksamhetsåret. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.                                12)       Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande och minst

en ersättare.

13)       Val av två ombud från föreningen till EFS rikskonferens och EFS Mittnorrlands årsmöte                          den 30 april – 2 juni i Örnsköldsvik.

14)      Uppdra till styrelsen att besluta vilken/vilka som företräder föreningen gentemot myndigheter, banker etc.

15)      Behandling av motioner som medlemmar väckt skriftligen till styrelsen minst tre månader före årsmötet.

16)      Beslut om årsavgift för 2020.

17)      Beslut om ev. arvoden till styrelsen.

18)      Övriga ärenden

19)       Avslutning

Verksamhetsinformation

Förvaltningsberättelse 2018

Bokslut 2018

Statistik årsmöte 2019

Verksamhetsinformation 2019

STADGAR 2018 04 15