Individuella gymnasieprogram | Åredalens folkhögskola

Individuella program

Individuellt gymnasieprogram förlagt till Åredalens folkhögskola.
Elever har olika behov och det är en mängd faktorer som ska samverka för en bra personlig utveckling och utbildning. Speciellt svårt kan det bli när det gäller det individuella programmet. Olika lösningar undersöks och konstruktiva alternativ där både elever, föräldrar och skola är tillfreds är givetvis de bästa. Åredalens folkhögskola är ett intressant alternativ.
 
Folkhögskolorna har rätt att anta elever som ännu inte fyllt 18 år till sina allmänna kurser om studierna utgör ett individuellt program i gymnasieskolan. Förutsättningen är att respektive kommun beslutar att eleven får ha sin undervisning förlagd till folkhögskola. Åredalens folkhögskola, Jämtland, 15 km väster om Åre, har under tidigare läsår haft deltagare som gått det individuella programmet. De deltar i undervisningen i allmänna linjens tillsammans med ca. 15 elever. Dessutom finns tillgång till stödundervisning.
 
Resultatet av dessa studier har varit mycket positivt. Eleverna gör goda framsteg studiemässigt och trivs med helhetslösningen i folkhögskolans skolform.
 
Den lugnare studiemiljön, individuella handlingsplaner, kompetent personal inom området med goda kunskaper och de mindre grupperna är faktorer som påverkar positivt.
 
Den livliga sociala kontakten med både studiekamrater och lärare har bidragit till en god personlig utveckling. Vi gör en gemensam handlingsplan och har regelbunden kontakt med studievägledare, föräldrar och kommunens ansvarige för att följa upp varje enskild elev. Att döma av de erfarenheter vi haft alla parter mer är nöjda. Genomsnittsåldern på folkhögskolan är mycket högre än en vanlig gymnasieklass (eleverna är mellan 18-60 år) och boendemiljön på folkhögskolan gör att den upplevs som en helhet för eleverna. Även deltagare som har ofullständiga grundskolekunskaper är välkomna på folkhögskolan. Vår ambition är att ordna kompletterande undervisning och stödundervisning för dem som behöver. Det kan gälla elever med motivationsproblem, läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av svårigheter. Vi har ej möjlighet för närvarande att ta emot elever med personliga drogproblem.
 
Vi kan erbjuda följande:

  • En funktionell, välutrustad skola med goda utrymmen för gemensamma och enskilda studier.
  • Kursdeltagarna ges möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och innehåll.
  • Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanligt på Åredalens folkhögskola.
  • Natursköna omgivningar mitt i naturen då vår skola ligger i Åredalen. Fjäll ”in på knutarna”.
  • Rika tillfällen till friluftsliv och sportaktiviteter (sporthall och idrottsplan finns på skolan).
  • Internat med god rumsstandard, gemenskapsutrymmen och kök. Internatmiljön gynnar elevens sociala utveckling och är en viktig del i skolans totala miljö.
  • Varje elev i individuella program har en kontaktperson på skolan.
  • Stödundervisning ordnas vid behov. (Datasal och bibliotek kan utnyttjas även efter skoltid.)
  • Bra kommunikationer med övriga landet (SJ har direktvagnar från många stationer, E14 är en Europaväg ända fram till folkhögskolan samt flygplats på Frösön.)
  • Vi tar emot blivande elever för studiebesök och introduktion före antagningen.

Elever som är mellan 18-20 år och som provat på gymnasieskolan men av olika anledningar vill ha en annan studieform kan också antas till Åredalens FHSK för att studera för sin behörighet till högskolestudier. Efter samråd mellan folkhögskola och kommun kan en studieplats köpas av kommunen för att kunna erbjuda eleven en bra utbildning med handlingsplan, handledning och annat stöd som gör att eleven kan slutföra sina studier till behörighet för högskolestudier inom ramen för folkhögskolekvoten på högskolan. De elever som är mellan 18-20 år och vill läsa för högskolebehörighet är ej berättigade till CSN studiestöd och bör då vara medvetna om att egen finansiering måste ordnas som tillägg till studiebidrag och inackorderingsstöd. När eleven är fyllda 20 år finns möjlighet för den studerande att få CSN och betecknas då direkt som ”vanlig” folkhögskoleelev (ekonomiskt tar skolan över undervisningskostnaderna) med visst stöd och uppföljning från kommunens sida om så önskas eller om särskilda behov föreligger.