Avgifter och studieomkostnader | Åredalens folkhögskola

Kostnader

Kostnaderna avser läsåret 2024-2025. Vi räknar med en förändring på ca 5% tillkommande läsår.

Studieomkostnader
Beloppen varierar mellan olika linjer. Studieomkostnaden är en fast avgift där vissa av klassens gemensamma kostnader är sammanslagna och uppdelad på antal deltagare. Den del av avgiften som är en fast kostnad betalas vanligtvis ej tillbaka vid frånvaro eller vid studieavbrott då det påverkar kostnaden för de övriga i gruppen. Den rörliga kostnaden som är riktad till enskild person kan däremot återbetalas. I avgiften ingår bl.a. kopiering (privat kopiering och specialarbeten ingår ej), vissa resor, fjällturer, hyror av material mm. Som deltagare betalar du även din egen kurslitteratur, kostnaden varierar mellan olika linjer.

Försäkring
Alla deltagare faktureras 75 kr för en olycksfallsförsäkring.

Deltagare under 20 år
Är du under 20 år och läser in din gymnasiekompetens så finns det ibland möjlighet för dig att söka bidrag till kurslitteratur och lunch i din hemkommun. Ta kontakt med gymnasieskolan på din hemort.

Betalningsvillkor
Din första faktura kommer i mitten på september och ska betalas i slutet av september månad. Du får vanligtvis fyra fakturor på höstterminen och fem på vårterminen. På fakturor som ej betalats i tid tillkommer påminnelseavgift på fn 60 kr och dröjsmålsränta på f.n. 10% enligt lag. Fortnox Fakturaservice ombesörjer våra påminnelser och påminnelseavgifter betalas dit. Om Fortnox debiterar skolan för utlägg, tjänster mm. i samband med krav verksamheten har skolan rätt att debitera motsvarande belopp. Vid läsårets slut har skolan rätt att innehålla ditt intyg till dess att full betalning, inklusive räntor och avgifter har erlagts.

Fakturainbetalning
När du betalar din faktura, kom ihåg att ange det OCR-nummer som finns på fakturan.

Externa deltagare

Förmiddagsfika
Alla externa deltagare betalar för förmiddagsfika. Heltidsstuderande betalar 800 kr/ höst termin och 1000 kr/ vår termin.

Matkuponger
Det finns möjlighet att köpa frukost, lunchkuponger i receptionen.
Enstaka frukostkuponger kostar 64 kr
Enstaka lunchkuponger 80 kr
Häfte om 10 luncher kostar 750 kr

Internatets deltagare

Inackorderingskostnaden
Deltagare som hyr på internatet kan inte välja bort mat abonnemanget. Kostnaden mat/boende är linjebaserad. Det innebär att kostnaden för mat, 775 kr/vecka beräknas efter din linjes kursplan men boendekostnaden baseras på vilket rum du hyr.  Som deltagare betalar du inte mat under helger, lovdagar, studieresor och praktikdagar. Vid ledighet som du ej kan påverka t.ex. långvarig sjukdom, mönstring, föräldrars högtidsdagar, nära anhörigs sjukdom, bortgång o.d. kan matavdrag beviljas, mot i vissa fall läkarintyg. Mat abonnemanget är personligt och kan ej användas av annan person eller överlåtas till annan person.

Rumspriser
Här ser du hur ditt rums val kan påverka din totala inackorderingskostnad.

Dubbelrum  430 kr/ vecka

Litet enkelrum 700 kr/ vecka

Stort enkelrum 750 kr/ vecka

Hyresavtal
Du betalar hyra from skolstart t.o.m. skolslut förutom jullovet, då skolan stänger. De dagarna räknas inte med i hyran. Du har tre månaders uppsägning på ditt rum, det tillämpas även vid rumsbyte inom internatet. Du betalar hyra för ditt rum även om du är på studieresa eller praktik, däremot så betalar du inte för maten under sådana perioder. Se hyreskontrakt.